piątek, 19 czerwca 2009

Wyłączenie jawności

Przesłanki wyłączenia jawności rozprawy

Zasadą jest jawność rozpraw.

Niejawna jest zawsze rozprawa, która dotyczy:

  • wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowania środka zabezpieczającego,
  • sprawy o pomówienie lub znieważenie (na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie)

Obligatoryjne wyłączenie jawności jeżeli jawność mogłaby:

  • wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
  • obrażać dobre obyczaje,
  • ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,
  • naruszyć ważny interes prywatny,
  • na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.

Fakultatywne wyłączenie jawności jeżeli:

  • choćby jeden z oskarżonych jest nieletni
  • na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat.

Z chwilą zgłoszenia wniosku o wyłączenie jawności rozprawa w zakresie tego wniosku odbywa się z wyłączeniem jawności, jeżeli o to wnosi strona lub sąd uzna to za potrzebne.

Ogłoszenie wyroku = zawsze jawnie (można wyłączyć jawność ustnych motywów wyroku).

Wyłączenie jawności na czas przesłuchania osób obowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

Niejawność także towarzyszy instytucji świadka incognito – istota niejawności polega na jego utajnieniu.

Zob. Kodeks Postępowania Karnego (na prawnik24.pl)


 


Katalog stron INPLUS